Het UBO-register – eigenaars van een vennootschap dienen zich tegen ten laatste 31/03/2019 kenbaar te maken!!

december 5, 2018

UBO-register? Waarover heeft u het?

Tegen eind maart 2019 moet iedere eigenaar van een vennootschap, VZW, stichting, trust en rechtsfiguren vergelijkbaar met een trust of fiducie, alsook de maatschappen in het UBO-register worden opgenomen. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’ of in het Nederlands ‘uiteindelijke begunstigden’.

Het UBO-register vindt zijn oorsprong in de Belgische anti-witwaswet dat door de vierde Europese anti-witwasrichtlijn 2015/849 (de zogenaamde AML IV) is tot stand gekomen. Hiermee wenst Europa en bijgevolg België een versnelling hoger te schakelen in de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. De Belgische wet van 18/09/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werd reeds op 6 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. het KB van 30/07/2018 (B.S. 14/08/2018) met de concrete werkingsmodaliteiten van het UBO-register trad reeds op 31/10/2018 in werking.

In principe moesten de gegevens de eerste keer doorgegeven te worden tegen 30/11/2018 maar de FOD Financiën geeft bijkomend uitstel gegeven tot 31 maart 2019 om de gegevens in te voeren.

UBO nader gespecifieerd

De UBO (Ultimate Beneficial Owner) of in het Nederlands ‘uiteindelijke begunstigde‘ is een persoon die in een vennootschap (on)rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen (of stemrechten).
Bij Vzw’s, stichtingen, … gaat het eerder over de leden van de raad van bestuur.

Let op : UBO’s zijn steeds natuurlijke personen. Dit kan in complexe groepsstructuren er voor zorgen dat dit nogal gecompliceerd wordt om te achterhalen wie nu de uiteindelijke UBO’s zijn.

Een eenvoudig voorbeeld :
Persoon ABC is 100% eigenaar van de holding XYZ die op haar beurt 100% eigenaar is van de exploitatievennootschap KLM.
De uiteindelijke begunstigde van KLM is bijgevolg persoon ABC gezien deze 100% eigenaar is van de holding XYZ.

We kunnen bijgevolg enkel maar adviseren om eerst visueel goed in kaart te brengen wie de UBO’s zijn vooraleer dit in het UBO-register in te geven. Een goede voorbereiding is hierbij cruciaal. Ook bij overdrachten van aandelen of elke informatiewijziging van de UBO, zal het van belang zijn om dit ook tijdig (binnen de maand) via het UBO-register te melden.

Wat wordt er in het register opgenomen?

De data m.b.t. de UBO’s die in het register worden opgenomen, zijn onder andere, de naam, geboortedatum, verblijfsadres, nationaliteit en de omvang van diens belangen. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de vennootschap.

Wie kan deze gegevens inkijken?

De gegevens van de UBO’s zijn gratis toegankelijk voor de overheid, meer bepaald politie en fiscus. Zij mogen deze gebruiken in het kader van onderzoek naar witwassen, fiscale fraude en financiering van terrorisme.

Maar ook de burger kan – normalerwijze mits betaling – toegang krijgen tot het register maar weliswaar beperkt omwille van GDPR (privacy). Zo zal het adres en rijksregisternummer van de UBO’s afgeschermd worden voor de burger. Tevens wordt een logboek bijgehouden van degenen die gegevens geconsulteerd hebben.

Bij vzw’s is men nog strenger en kan een burger enkel toegang krijgen als hiervan duidelijk het belang wordt aangetoond.

Ook is het mogelijk om als UBO uw data extra af te schermen als er vrees is voor afpersing of pesterijen. Hoe men hiermee in de praktijk zal omgaan, is nog af te wachten.

Zijn er sancties bij niet-nakoming aan verbonden?

Toch wel, er zijn persoonlijke straffen voor de bestuurders verbonden aan het niet-naleven van deze verplichting. Bestuurders kunnen zich in het kader van hun bestuurdersaansprakelijkheid verwachten aan een persoonlijke geldboete van € 250 tot € 50.000.

Waar vind ik meer informatie en hoe begin ik er aan?

Meer informatie over het UBO-register kan gevonden worden op de website van de FOD Financiën.
Op voormelde website vindt u ook de toegang tot het UBO-register terug.

Op heden is het nog niet mogelijk om deze verplichting aan uw accountant via elektronische volmacht door te geven. Dit werd door de overheid nog niet voorzien en moet nog worden in orde gebracht. Van zodra die mogelijkheid zal bestaan, zullen wij u hieromtrent informeren en als klant op ons kantoor uitnodigen om dit in orde te brengen (samen met een specifieke opdrachtbrief in het kader van deze verplichting).

Niettemin kunnen wij – indien gewenst – samen met uw identiteitskaart en pincode als zaakvoerder/bestuurder de verplichting op ons kantoor in orde brengen. Graag hiervoor een afspraak maken.
Ook voor verdere vragen staan wij steeds ter uwer beschikking.

 

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali