Gewone investeringsaftrek tijdelijk verhoogd tot 25%!!

oktober 7, 2020

Omwille van de coronacrisis is het tarief van de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk verhoogd tot 25% (i.p.v. 8%). Welke investeringen en welke vennootschappen komen daarvoor in aanmerking? Wanneer maken we toch beter de keuze voor de bijzondere investeringsaftrek?

Gewone investeringsaftrek (afgekort : gewone IA)

Welke investeringen komen in aanmerking? De investeringen die voor de gewone IA in aanmerking komen, zijn nieuwe materiële of immateriële vaste activa die tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebracht zijn, over ten minste drie boekjaren afgeschreven worden, en uitsluitend beroepsmatig gebruikt worden. Investeringen die deels privé gebruikt worden – bijvoorbeeld een GSM – zijn dus uitgesloten. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik zijn wettelijk gezien altijd uitgesloten van investeringsaftrek.

Welke vennootschappen kunnen hiervan gebruik maken? Enkel een vennootschap die klein is volgens de criteria van artikel 1:24, §1-6 WVV, kan de gewone IA toepassen. Een vennootschap wordt als klein aangemerkt wanneer ze op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: een jaargemiddelde van 50 werknemers, een omzet van € 9.000.000 en een balanstotaal van € 4.500.000. Het overschrijden of niet meer overschrijden van meer dan één van deze criteria heeft pas gevolgen als dit twee boekjaren na elkaar gebeurt.

Welke percentages zijn van toepassing? Het tarief van de gewone IA is in principe gelijk aan 8% van de aanschaffingswaarde van de investering. Omwille van de coronacrisis werd het percentage opgetrokken naar 25%, voor activa die verkregen of tot stand gebracht zijn van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2022.

Wat met overschot? Heeft uw vennootschap voor het boekjaar waarin de investeringen plaatsvinden onvoldoende belastbare winst om de gewone IA volledig toe te passen, dan is het overschot één boekjaar overdraagbaar (art. 201, §1, lid 5 WIB 92). Omwille van de coronacrisis kan het overschot van de investeringsaftrek voor boekjaar 2020 en 2021 twee boekjaren overgedragen worden.

Bijzondere investeringsaftrek (afgekort : bijzondere IA)

Welke investeringen komen in aanmerking? Bijzondere IA bestaan voor investeringen in beveiliging, rookafzuig- of verluchtingssystemen in de horeca, octrooien, energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en voor investeringen in digitale betaling, facturatie en beveiliging.

Welke vennootschappen kunnen hiervan gebruik maken? De investeringsaftrek voor digitale investeringen en voor investeringen in beveiliging zijn enkel mogelijk voor kleine vennootschappen. De andere bijzondere IA kunnen ook door grote vennootschappen toegepast worden.

Welke percentages zijn van toepassing? Het tarief van de bijzondere IA voor 2020 bedraagt 13,5%, behalve voor investeringen in beveiliging, waarvoor het 20,5% is. Voor milieuvriendelijke investeringen in O&O is het mogelijk om in plaats van de investeringsaftrek in één keer tegen 13,5% van de aanschaffingswaarde, een gespreide aftrek toe te passen van 20,5% op de afschrijvingen. In plaats van te kiezen voor investeringsaftrek, kan er ook gekozen worden voor een belastingkrediet. Hierbij wordt dit berekend tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting van 25%, ook als de vennootschap onderworpen is aan het tarief van 20%.

Wat met overschot? Heeft uw vennootschap onvoldoende belastbare winst om de bijzondere IA toe te passen, dan kan een eventueel overschot onbeperkt worden overgedragen.

Welke investeringsaftrek in de praktijk best toepassen?

Voor investeringen sinds 12 maart 2020 kiest u normaal gezien het best voor de gewone IA van 25% als ‘kleine’ vennootschap. Als u echter verwacht dat de belastbare winst voor boekjaren 2020, 2021 en 2022 onvoldoende zal zijn om de gewone IA voor boekjaar 2020 volledig te gebruiken, kan een keuze voor de lagere maar onbeperkt overdraagbare bijzondere IA toch beter zijn.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali