Lager voordeel gratis woonst

mei 21, 2018

Lager voordeel gratis woonst! Fiscus volgt de rechtspraak

De FOD Financiën publiceerde op 15 mei 2018 een circulaire (2018/C/57) met betrekking tot de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan werknemers of bedrijfsleiders. Hiermee legt zij zich neer bij de rechtspraak en aanvaardt zij dat het voordeel van alle aard woning mag berekend worden op basis van het geïndexeerd KI x 100/60, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.

Artikel 18 KB/WIB92 maakt een onderscheid bij de waardering van het voordeel van alle aard voor een gratis ter beschikking gestelde woning naargelang de verstrekker van het voordeel een natuurlijk persoon (geïndexeerd KI x 100/60) dan wel een rechtspersoon (KI < € 745 : geïndexeerd  KI x 100/60 x 1,25 of KI > 745 : geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8) is. In de rechtspraak werd meermaals geoordeeld dat dit onderscheid in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (HvB Gent 25 mei 2016, HvB Antwerpen 24 januari 2017, HvB Gent 20 februari 2018, Rb. Brugge 18 december 2017, Rb. Antwerpen 16 februari 2018 en Rb. Antwerpen 2 maart 2018).

Nieuw standpunt fiscus

Op heden bekijkt de regering hoe men deze discriminatie kan wegwerken, maar intussen werd  er beslist om de voormelde rechtspraak te volgen. In het geval  een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een bedrijfsleider zal het belastbaar voordeel bijgevolg uniform geraamd worden op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning, in voorkomend geval verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubileerde woning is.

Welke acties te ontnemen als belastingplichtige?

Hiernavolgende actiepunten zijn enkel van toepassing zijn indien het VAA voor bewoning wordt aangerekend via fiche 281.20. Indien deze via lopende rekening van de zaakvoerder loopt, is er sprake van een huuropbrengst waardoor artikel 18, § 3, 2 KB WIB 92 niet van toepassing is.

1. Inkomstenjaar 2016 – Aanslagjaar 2017 en vroeger

Indien de bezwaartermijn nog niet verstreken is, kan u nog bezwaar indienen. Vragen tot ontheffing van ambtswege worden daarentegen door de administratie afgewezen omdat een wijziging in de jurisprudentie niet als nieuw feit wordt beschouwd.

2. Inkomstenjaar 2017 – Aanslagjaar 2018

Aangezien de voordelen reeds op fiche 281.20 werden aangegeven staan volgende mogelijkheden open:

  • Indienen van een negatieve fiche 281.20 zodat het correcte bedrag onmiddellijk in de aangifte personenbelasting wordt vermeld.
  • Indien toch nog het hogere bedrag wordt belast, kan u bezwaar na ontvangst van het aanslagbiljet indienen.
3. Inkomstenjaar 2018 – Aanslagjaar 2019

Uit de circulaire blijkt dat er voor inkomstenjaar 2018 toepassing kan worden gemaakt van artikel 18, §3, 2, eerste lid KB WIB 92 in afwachting van de nieuwe methode die bekend gemaakt zal worden.

Door het aanpassen van het VAA ontstaat een onevenwicht met de gemaakte kosten in de vennootschap. Hier schuilt een risico dat de administratie de kostenaftrek in hoofde van de vennootschap wenst aan te vechten. Vooral bij vruchtgebruikconstructies zal men zich hiervoor beducht moeten zijn.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali