Fiscale controle 2018

april 27, 2018

Fiscale controle – Welke acties plant de fiscus in 2018?

De FOD Financiën heeft op haar website op 27 april 2018 haar controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen aangekondigd. Ga misschien alvast even na of uw verhoogde kans maakt op fiscale controle en bereidt u voor!

Op de website van de FOD Financiën werd zoals de vorige jaren kenbaar gemaakt welke controleacties gepland of gaande zijn met als doel de fiscale verplichtingen correct na te komen.

Volgende particulieren of ondernemingen kunnen een fiscale controle verwachten of een vraag om inlichtingen ontvangen :

 • Particulieren
 1. u maakt aanspraak op de aftrek van een onderhoudsgeld met name als u dat overschrijft naar het buitenland,
 2. u heeft als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten  afgetrokken,
 3. u heeft de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct aangegeven,
 4. u heeft uw belastingaangifte niet ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht en er zal bijzondere aandacht aan uw situatie worden besteed als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.
 • Ondernemingen
 1. de onderneming heeft de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet ingehouden op de bezoldigingen die zij heeft betaald aan haar buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar,
 2. de onderneming wiens omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters,
 3. de onderneming die de grens van 80 % voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet heeft gerespecteerd,
 4. de onderneming die een vrijgestelde reserve heeft gevormd voor risico’s en kosten,
 5. de onderneming waarbij er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen,
 6. de onderneming die geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht en er zal bijzondere aandacht  aan de situatie van uw onderneming worden besteed als zij regelmatig nalaat de aangifte in te diene

De fiscus zal naast bovenstaande gevallen ook nog andere controles uitvoeren op de fiscale situatie van particulieren en ondernemingen.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali