Aangifte van schuldvordering bij faillissement

april 4, 2017

Aangifte van schuldvordering bij faillissement enkel nog online vanaf 1/4/2017!

Sinds 1 april 2017 kan u enkel nog een aangifte van schuldvordering in het kader van een faillissement elektronisch indienen. Hiervoor dient u zich naar de website www.regsol.be te begeven.

Tot voor kort werd er voor elk faillissementsdossier nog een papieren dossier bewaard op de griffie van de rechtbank van koophandel. Aangezien dit heel wat werklast voor de rechtbanken met zich meebracht, werd er overgeschakeld naar een digitale faillissementsprocedure waardoor de procedure sneller en efficiënter zou moeten verlopen.

Centraal register : www.regsol.be

Voor elk faillissement dat uitgesproken wordt sinds 1 april 2017 zal het dossier digitaal bewaard worden in het Centraal Register Solvabiliteit. In dat Register zullen alle gegevens en stukken van de faillissementsprocedure zitten. Zoals bijvoorbeeld de schuldvorderingen, processen-verbaal van verificatie, de inventaris die door de curator van de activa wordt opgemaakt, …

De volgende personen hebben toegang tot het Register: de magistraten en griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen (dit zijn de advocaten van partijen in het faillissement), de beheerder.

Elektronische aangifte van schuldvordering

Dit heeft ook tot gevolg dat schuldeisers dan een aangifte van schuldvordering moeten doen op elektronische wijze in dat Register. Voor natuurlijke personen die geen beroep doen op een advocaat geldt een uitzondering. Zij kunnen hun stukken neerleggen bij de curator (aangetekend of tegen ontvangstbewijs), die ze dan in het elektronisch dossier ingeeft.

Vanaf nu betalen voor een aangifte!

De inzage acties in het register zijn niet gratis. Zo moet er voor een elektronische aangifte van schuldvordering een retributie betaald worden van € 6,00. Een gefailleerde kan wel kosteloos inzage gaan nemen in het dossier en zo meer informatie krijgen over het faillissement.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali