Tax shelter

maart 26, 2017

Tax shelter voor startende ondernemingen

Om particulieren aan te moedigen te investeren in startende ondernemingen, werd de ’tax shelter voor startende ondernemingen’ in het leven geroepen. Via dit vehikel kan u als investeerder genieten van een belastingvermindering van 30% of 45%.

Opdat u van de belastingvermindering zou kunnen genieten, moet u rechtstreeks in het kapitaal van de startende vennootschappen investeren. De tax shelter voor startende ondernemingen geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd (art. 145/26 WIB 92).

Wat betekent een investering in een startende vennootschap?

Dit is een investering (inbreng van geld) naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap moet vanaf 01/01/2013 zijn opgericht.

Indien de vennootschap meer dan 4 jaar geleden is opgericht of een voortzetting betreft van een natuurlijk persoon die meer dan 4 jaar geleden is ingeschreven, kan dit nooit als startende vennootschap worden beschouwd.

In ruil voor de terbeschikkingstelling van het kapitaal, ontvangt de investeerder aandelen van betrokken vennootschap.

Wie komt als investeerder in aanmerking?

Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking. De investeerder is verplicht de aandelen die hij heeft volstort minimum 4 jaar aan te houden (= behoudverplichting).

Bedrijfsleiders in de brede zin van het woord zijn uitgesloten. Niet alleen zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars, gelijksoortige functies en zelfstandige directeurs, maar ook alle personen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider uitoefenen als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap of door tussenkomst van een managementvennootschap.

Wanneer is de belastingvermindering van 30% of 45% van toepassing?

Enkel kleine vennootschappen kunnen het tarief van 30% genieten. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden (art. 15 van het Wetboek van vennootschappen):

– balanstotaal: € 4.500.000
– jaaromzet, excl. BTW: € 9.000.000
– jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50

Let op : indien een vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, moet de criteria inzake omzet en belanstotaal op geconsolideerde basis worden berekend.

Indien de vennootschap geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt, is de vennootschap een ‘micro-vennootschap’ en kan het tarief van 45% worden genoten. De criteria zijn :

– balanstotaal: € 350.000
– jaaromzet, excl. BTW: € 700.000
– jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10

Wanneer is de belastingvermindering definitief verworven?

De belastingvermindering is pas definitief verworven indien de belastingplichtige de aandelen gedurende 48 maanden behoudt. Indien u zich hieraan niet houdt, wordt de belastingvermindering pro rata het aantal nog niet verlopen maanden teruggenomen onder de vorm van een federale belastingvermeerdering.

Met welke beperkingen moet worden rekening gehouden opdat de belastingvermindering verleend kan worden?

1. een vennootschap kan maximum € 250.000 ophalen via deze tax shelter-regeling.

2. de investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via de tax shelter-regeling investeren.

3. de maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Bij een overschrijding wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Twee belangrijke kanttekeningen hierbij :

1. Via deze tax-shelter-regeling kan maximaal € 250.000,00 worden opgehaald en aangezien de maximale participatie 30% bedraagt, kan het geïnvesteerde bedrag nooit hoger zijn dan € 75.000,00. De jaargrens van € 100.000,00 per investeerder kan dus nooit bereikt worden door een rechtstreekse investering in één startende vennootschap.

2. Een belastingvermindering is altijd beperkt tot het bedrag van de belasting, en wordt niet terugbetaald, niet overgeheveld naar de andere echtgenoot, noch overgedragen naar een volgend jaar. Let dus op dat de belastingvermindering niet verloren gaat!

Welke attesten moet in het kader van de tax shelter-regeling worden opgesteld?

De startende vennootschap moet volgende attesten opstellen :

1. het verwervingsattest voor het jaar van verwerving van de aandelen;

2. het behoudattest voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;

3. het vervreemdingsattest voor het jaar van vervreemding van de aandelen indien de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.

De attesten moeten vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de vier daaropvolgende jaren aan de investeerder worden bezorgd. Het eerste jaar enkel het verwervingsattest en de volgende vier jaar het behoudattest.

De investeerder moet bovenstaande attesten bijhouden voor bij fiscale controle. U doet er het best aan om deze bij uw aangifte personenbelasting te voegen.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali