BTW voor (para)medische beroepen

maart 26, 2017

BTW voor (para)medische beroepen: vrijgesteld of niet?

U bent arts, tandarts, kinesitherapeut, psycholoog, … m.a.w. u oefent een (para)medisch beroep uit. Weet u hoe het zit op vlak van BTW voor (para)medische beroepen? Bent u vrijgesteld of niet? Hoe zit het met esthetische prestaties? We geven hierna een update.

Ten gevolge van de tax shift-wet zijn artsen voortaan verplicht BTW te rekenen op bepaalde esthetische ingrepen en behandelingen. De administratie heeft in dit verband via een aanvullend administratieve commentaar antwoord geboden op een aantal onduidelijkheden en praktische toepassingsproblemen waarmee de sector geconfronteerd werd (Beslissing nr. ET 127.740/2 van 31 mei 2016).

De vraag rijst dan ook hoe het zit met het BTW-statuut van andere medische  en paramedische beroepen. Heeft de tax shift-wet daaraan iets veranderd en wat heeft de Minister van Financiën daar over beslist.

1. Artsen

1.1. Algemeen

De diensten van artsen die in de normale uitoefening van hun beroep worden verricht, zijn in principe vrijgesteld van BTW.

Vanaf 1 januari 2016 zijn evenwel aan BTW onderworpen : louter esthetische prestaties verricht door artsen die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of, indien ze in de nomenclatuur toch zouden zijn opgenomen, niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming door de verplichte ziekteverzekering (nieuw art. 44, § 1, 1° W. Btw en Beslissing nr. ET 127.740 van 22 maart 2016).

Aangezien voorgaand veel vragen opwierp, heeft de BTW-administratie verduidelijkingen gegeven m.b.t. volgende topics (zie 1.2., 1.3. en 1.4.):

1.2. Lot van de aanverwante diensten van artsen

De bij de hoofdhandeling aanverwante prestaties van artsen zijn slechts aan de BTW onderworpen op voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor de realisatie en/of de nazorg van de esthetische ingreep of behandeling en dat zij niet in aanmerking komen voor terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering (Besl. 22 maart 2016, nr. 11).

Voorbeeld : het onderzoeken van kankercellen van weggenomen weefsel blijft vrijgesteld van BTW, aangezien dit onderzoek op zich geen verband houdt met de esthetische ingreep. Dit geldt ook voor de prestaties verricht door klinische biologen.

1.3. Forfaits medische beeldvorming en medische permanentie

De forfaitaire honoraria van artsen die bij een zuiver esthetische ingreep aangerekend worden voor medische beeldvorming of medische permanentie, ongeacht of er al dan niet een werkelijke prestatie tegenover staat, zijn vrijgesteld van BTW.

1.4. Motiveringsplicht behandelende arts

Indien de esthetische ingreep of behandeling ook een therapeutisch of reconstructief doel heeft, blijft de vrijstelling van toepassing.

Het therapeutisch of reconstructief oogmerk kan blijken uit een ziekte, letsel of aangeboren afwijking of het verhelpen van een functioneel ongemak bij de patiënt (Besl. 22 maart 2016, nr. 10).

De behandelende arts moet in een document door middel van een bondige omschrijving in een bevattelijke taal vermelden om welk(e) ziekte, letsel, aangeboren afwijking of functioneel ongemak het gaat en hoe hieraan verholpen zal worden. In het kader van het beroepsgeheim moet de naam van de patiënt niet vermeld worden.

2. Tandartsen

De tandartsen blijven vrijgesteld van BTW, ook op prestaties van esthetische tandheelkunde (bv. bleken van tanden, facings, orthodontie, …).

3. Kinesitherapeuten

De kinesitherapeuten blijven tevens vrijgesteld van BTW, ongeacht of hun prestaties al dan niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur.

4. Zelfstandige verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen

Sinds 1 januari 2016 zijn zij volledig vrijgesteld, ook voor hun prestaties die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (nieuw art. 44, § 1, 2° W. Btw).

5. Erkende en gereglementeerde paramedische beroepen

Hieronder een limitatieve lijst van erkende en gereglementeerde paramedische beroepen:

– apothekers-assistentie
– audiologie
– bandage, orthese en prothese
– diëtetiek
– ergotherapie
– laboratorium en biotechnologie en menselijke erfelijkheidstechniek
– logopedie
– orthoptie
– podologie
– medische beeldvorming

Bovenstaande paramedische beroepen zijn vrijgesteld van BTW voor die prestaties die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (nieuw art. 44, § 1, 3° W. Btw).

De overige prestaties waarvoor geen RIZIV-tussenkomst bestaat, zijn onderworpen aan BTW.

Diëtisten zijn tevens vrijgesteld van BTW voor zover hun prestaties opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur (in de praktijk alle prestaties voor diabetici). Bijkomend heeft men vanaf 1 januari 2016 beslist om diëtetische behandelingen die bestaan uit het geven van individuele inlichtingen en raad in verband met vermageringskuren, afslankingsprogramma’s of ondervoeding vrijgesteld zijn van BTW als diensten van gezinsvoorlichting in de zin van art. 44, § 2, 5° W. Btw (Parl. vr. nr. 7720, 12 januari 2016, Dispa en Beslissing nr. ET 127.206/2 van 29 april 2016).

De prestaties van logopedisten zijn ook vrijgesteld van BTW als diensten van onderwijs in de zin van art. 44, § 2, 4° W. Btw (Beslissingen nr. T. 1240 van 3 maart 1970 en nr. ET 34.162 van 9 mei 1980).

6. Psychiaters, psychologen en relatietherapeuten

Een psychiater is een arts en bijgevolg zijn hun prestaties vrijgesteld van BTW.

Een psycholoog is een Master in de psychologie. Indien deze psycholoog als ‘erkend psycholoog’ op de lijst van de ‘erkende psychologen’ van de Psychologencommissie voorkomt, zijn alle prestaties vrijgesteld van BTW.

Een relatietherapeut dient 21% BTW aan te rekenen indien hij of zij geen psycholoog of psychiater is.

7. Homeopaten en acupuncturisten

Homeopaten en acupuncturisten zijn geen erkende en gereglementeerde paramedische beroepen en hebben bijgevolg geen toegang tot specifieke RIZIV-nomenclatuurprestaties.

Hun prestaties zijn dan ook aan BTW onderworpen, tenzij die prestaties verstrekt worden door een arts, tandarts, kinesitherapeut, vroedvrouw, verpleegkundige of zorgkundige (Beslissing nr. ET 129.853 van 3 mei 2016).

8. Osteopaten en chiropractors

Ook osteopaten en chiropractors zijn geen erkende en gereglementeerde paramedische beroepen en hebben bijgevolg geen toegang tot specifieke RIZIV-nomenclatuurprestaties.

Hun prestaties zijn dan ook in principe aan BTW onderworpen, tenzij die prestaties verricht worden door een arts of kinesitherapeut.

In de praktijk aanvaardt de BTW-administratie dat chiropractors, zonder wettelijk diploma van arts of kinesitherapeut, toch nog altijd de BTW-vrijstelling kunnen toepassen (Beslissing nr. ET 77.428/TS van 19 juli 1993, niet gepubliceerd).

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali