Wet werkbaar werk

maart 12, 2017

Werkbaar werk – Wet sinds 1/2/2017 in voege

Sinds 1 februari 2017 is de wet rond Werkbaar Werk in voege. De bedoeling van deze wet is maatwerk rond arbeidstijd toe te laten. Sectoren kunnen dit nu verder uitwerken. Hierna gaan we in op de nieuwe regels, rechten en plichten.

1. Arbeidsduur en flexibiliteit

Meer werkuren in piekperiodes, minder in dalperiodes

De regels rond flexibele uurroosters laten toe dat werknemers tijdens kalme periodes minder werken dan de overeengekomen arbeidsduur en meer tijdens de drukke periodes. Deze flexibele uurroosters kunt u nu standaard over een periode van 12 opeenvolgende maanden spreiden om op het einde ervan de gemiddelde arbeidsduur te bereiken. Dit zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers die bovendien de efficiëntie van uw organisatie aanzienlijk verhoogt.

100 extra betaalde overuren per jaar

Dit is een nieuw type van overuren. Met het akkoord van de werkgever mag een werknemer per jaar 100 extra en vrijwillige overuren presteren die integraal uitbetaald worden. De sectoren hebben  nog zes maanden de tijd vanaf de inwerkingtreding van de wet (01/02/2017) om een cao af te sluiten die de 100 uren uitbreidt tot maximum 360 uren.

Vereenvoudiging van deeltijdse arbeid

Hier is een grote administratieve vereenvoudiging voorzien. Binnenkort moet u als werkgever enkel nog een tijdskader vastleggen waarbinnen alle deeltijdse werknemers vallen. U hebt 6 maanden de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen.

Wettelijk kader voor glijdende werktijden

Hoewel een groot aantal ondernemingen al werkt met glijdende werktijden, bestond er nog geen wettelijk kader voor. Dat verandert nu. U dient uw regels rond glijdende werktijden vast te leggen in het arbeidsreglement én u moet een systeem van tijdsopvolging voorzien binnen de onderneming om de naleving van de uurroosters te kunnen nagaan.

2. Occasioneel naast structureel telewerk

Structureel telewerken bestond al. Nu komt daar nog occasioneel telewerk bij. Heeft uw werknemer een doktersafspraak, komt er een technieker langs of is er een probleem met de wagen? Met opgave van reden kan uw werknemer vragen om te mogen telewerken. Aan u om te beslissen of u dat toestaat of niet.

3. Vorming van werknemers

Vanaf nu bent u, als werkgever in de privésector, verplicht gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent en per jaar te voorzien (dit ter vervanging van de huidige interprofessionele doelstelling waarbij 1,9% van de totale loonmassa aan opleiding moet worden besteed). Het gaat om een groeipad, dus niet iedereen heeft automatisch recht op 5 vormingsdagen. Het principe moet nog verder uitgewerkt worden door de sectoren.

4. Nieuwe regels in verband met tijdskrediet en loopbaansparen

Ook nieuwe regels in verband met tijdskrediet en loopbaansparen worden binnenkort uitgewerkt. Zo zal tijdskrediet zonder motief worden afgeschaft in ruil voor uitgebreidere verlofrechten en -uitkeringen voor de tijdskredieten met motief. Ook de verrekeningsregels ten opzichte van vroeger opgenomen stelsels wijzigen zeer grondig. De Nationale Arbeidsraad (NAR) kondigt bovendien wijzigingen aan rond het ouderschapsverlof en strengere controles op het verlof voor medische bijstand. Loopbaansparen, een totaal nieuw concept in onze wetgeving laat een werknemer toe om tijd op te staren en deze in de loop van zijn loopbaan als verlof op te nemen.

5. Overige maatregelen

a. de invoering van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor onbepaalde duur. Hierdoor kan een uitzendkracht van elkaar afwisselende uitzendopdrachten bij een of meerdere gebruikers uitvoeren. Hiervoor dienen nog de nodige cao’s te worden afgesloten.

b. een systeem waarbij conventionele vakantiedagen kunnen worden ‘geschonken’ aan collega’s. Dit is in het geval dat een collega een ernstig ziek kind heeft.

c. de hervorming van de werkgeversgroeperingen. Onder de nieuwe regeling kan een werkgeversgroepering niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen, tenzij deze drempel door de koning wordt verhoogd.

d. de uitbreiding van het palliatief verlof. De totale duur van het recht op palliatief verlof wordt van 2 op 3 maanden gebracht.

e. de mogelijkheid om nachtarbeid te leveren voor e-commerce activiteiten. Nachtarbeid (arbeid verricht tussen 20u en 6u) wordt reeds toegestaan in de e-commerce door een koninklijk besluit van 13 maart 2016. Deze afwijking werd nu bekrachtigd in de tekst van de arbeidswet.

U ziet dat er op sociaal vlak terug heel wat verandert. U bent beter goed voorbereid en anticipeert dan ook beter op deze wijzigende wetgeving rond Werkbaar Werk. Wij kunnen u hierbij helpen, in samenspraak met een sociaal secretariaat.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali