BTW-aangifte: maandelijks of per kwartaal?

december 23, 2016

Wanneer maandelijkse BTW-aangifte of BTW-aangifte per kwartaal?

In feite is iedereen gehouden tot het indienen van maandelijkse BTW-aangiften. Maar indien u aan enkele voorwaarden voldoet, kan u opteren voor de BTW-aangiften per kwartaal. Hierna gaan we in op wat de voorwaarden precies inhouden.

Wanneer is men als btw-belastingplichtige maand- of kwartaalaangever?

Algemene regel
De regel is dat een belastingplichtige maandelijks zijn periodieke btw-aangifte indient. btw-belastingplichtigen kunnen er evenwel voor kiezen een kwartaalaangifte in te dienen in plaats van een maandaangifte als hun jaaromzet (exclusief btw) minder dan 2.500.000 euro bedraagt. De meeste btw-belastingplichtigen kiezen dan ook voor de kwartaalaangifte indien de wet het toelaat.

Uitzondering 1
In bepaalde sectoren ligt die drempel lager. Zo mogen belastingplichtigen die (1) energieproducten, (2) toestellen voor mobiele telefonie, (3) computers en randapparatuur of (4) landvoertuigen met een motor die moeten worden ingeschreven bij de DIV leveren slechts een kwartaalaangifte indienen als ze een omzet realiseren van maximaal 250.000 euro.

De vraag is wat er onder omzet in deze context wordt verstaan. Omzet omvat het totale bedrag (exclusief btw) van alle handelingen die de belastingplichtige uitoefent in het kader van zijn economische activiteit. Hieronder vallen ook (A) de vrijgestelde handelingen, (B) de handelingen die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen en (C) de handelingen in het buitenland. De omzet die wordt gerealiseerd in het kader van de bijzondere landbouwregeling, uitzonderlijke ontvangsten en voorschotten vallen er buiten.

Uitzondering 2
De belastingplichtigen die maandelijks een opgave van hun intracommunautaire handelingen moeten indienen en zij die vrijgestelde intracommunautaire leveringen verrichten voor een bedrag van meer dan 400.000 euro per jaar, moeten tevens maandelijks een btw-aangifte indienen.

Tegen wanneer moet de btw-aangifte worden ingediend en de btw worden betaald?

Een maandaangever moet zijn btw-aangifte indienen uiterlijk tegen de 20ste van de maand volgend op de maand waarop zij betrekking heeft. Is de 20ste een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan krijgt de belastingplichtige uitstel tot de eerstvolgende werkdag.

Kwartaalaangevers moeten éénmaal per kwartaal hun btw-aangifte indienen. Ook zij moeten dit doen uiterlijk tegen de 20ste van de maand volgend op de periode waarop de aangifte betrekking heeft. Het eerste kwartaal loopt van januari tot maart. De eerste kwartaalaangifte moet dan ook tegen 20 april worden ingediend.

Tot 1 april 2017 moeten kwartaalaangevers wel nog btw-voorschotten betalen. Het btw-voorschot is hierbij gelijk aan één derde van de btw die men het vorig kalenderkwartaal verschuldigd was en moet worden betaald tegen de 20ste van de tweede en derde maand van het kalenderkwartaal. Zij die geen btw-voorschotten betalen, zullen nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn. Let op: vanaf 1 april 2017 zijn de btw-voorschotten afgeschaft en zullen er bijgevolg geen btw-voorschotten moeten betaald worden en zullen er tevens geen nalatigheidsintresten meer worden aangerekend.

Tijdens de zomervakantie zijn er afwijkende data van toepassing, die jaarlijks worden bekendgemaakt. Dit uitstel geldt uitsluitend voor het indienen van de btw-aangifte, niet voor het betalen van de btw. In principe liggen deze data rond 10 augustus in plaats van 20 juli (voor de maandaangifte van juni en de kwartaalaangifte van het tweede kwartaal april-juni) en 10 september in plaats van 20 augustus (voor de maandaangifte van juli).

Wanneer en hoe overstappen van kwartaalaangifte naar maandaangifte?

Is er niet meer voldaan aan de voorwaarden om kwartaalaangiftes in te dienen, bijvoorbeeld door het overschrijden van de omzetdrempel, dan is de belastingplichtige verplicht om over te gaan naar maandaangiftes. De belastingplichtige moet hiervan uiterlijk tegen de 10de van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin de drempel werd overschreden, het bevoegd btw-controlekantoor schriftelijk op de hoogte brengen.

Wanneer en hoe overstappen van maandaangifte naar kwartaalaangifte?

Wil een maandaangever overstappen naar kwartaalaangiftes (en voldoet hij aan de voorwaarden), dan is hij verplicht om dat aan te vragen bij het bevoegde btw-controlekantoor. Dit kan door een gemotiveerd schriftelijk verzoek in te dienen. De overgang treedt in werking op de eerste dag van de aangifteperiode van de door de belastingplichtige gevraagde regeling volgend op de datum van de goedkeuring door de administratie.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali